ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN KIREMKO B.V.
Januari 2021
Klik hier voor een PDF versie
 
Artikel 1 Definities
Diensten: de door Leverancier aan Kiremko te leveren werkzaamheden.
Gebreken: fouten en/of mankementen aan Goederen en/of Diensten. 
Goederen:  de door Leverancier aan Kiremko te leveren producten.
Kiremko: Kiremko B.V.
Leverancier: de leverancier waarvan Kiremko een offerte en/of aanbieding ontvangt dan wel met wie Kiremko een Overeenkomst sluit met betrekking tot Goederen en/of Diensten. 
Offerte: aanbieding van Leverancier aan Kiremko voor het leveren van Goederen en/of Diensten.
Overeenkomst: de tussen Kiremko en Leverancier gesloten overeenkomst betreffende de levering van Goederen en/of Diensten
Partijen: Kiremko en Leverancier.
Vertrouwelijke Informatie: zonder beperking: alle (bedrijfs)- en financiële informatie,  specificaties, foto’s, tekeningen en andere documenten door Kiremko vrijgegeven. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
        2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en (aanvullende) overeenkomsten die Kiremko sluit met Leverancier. 
        2.2 De algemene Leveringsvoorwaarden van Leverancier, dan wel enige andere voorwaarden die leverancier gebruikt, of waarnaar hij verwijst, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
        2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Algemene Inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst en zijn slechts geldig voor de betreffende Overeenkomst.
        2.4 Indien een voorwaarde in deze Inkoopvoorwaarden en in de Overeenkomst onderling tegenstrijdig zijn, prevaleert de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
        2.5 Indien enige bepaling van deze Inkoopvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig wordt verklaard of vernietigd, dan blijven overige bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden van kracht. Partijen zullen zich alsdan inspannen de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk zal aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
        2.6 Indien Kiremko niet steeds strikte naleving van deze Inkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Kiremko in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Inkoopvoorwaarden te verlangen.
 
Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst
        3.1 Tenzij anders tussen Partijen overeengekomen, is de door de Leverancier verstrekte aanbieding c.q. offerte onherroepelijk en minstens geldig voor een periode van 30 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de aanbieding c.q. offerte door Kiremko. 
        3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat het aanbod van Leverancier schriftelijk (waaronder begrepen per email) door Kiremko wordt aanvaard of doordat een schriftelijke Overeenkomst tussen Leverancier en Kiremko wordt getekend. Kiremko heeft het recht om delen van de uitgebrachte offerte te gunnen aan Leverancier. 
 
Artikel 4 Wijziging van de bestelling 
        4.1 Kiremko zal Leverancier schriftelijk in kennis stellen van de wijzigingen die zij wenst door te voeren in de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Goederen en/of Diensten. Wijzigingen dienen schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.
        4.2 Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de prijs of levertijd, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Kiremko hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 werkdagen vanaf dagtekening van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren.
        4.3 In geval Leverancier Kiremko niet (volledig) of niet tijdig schriftelijk heeft geïnformeerd over eventuele gevolgen, zijn de gevolgen voor rekening en risico van Leverancier.
        4.4 Leverancier mag geen wijzigingen aanbrengen of doorvoeren in de te leveren Goederen en/of Diensten en de condities waaronder deze dienen te worden geleverd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiremko.
 
Artikel 5 Prijzen
        5.1 De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn vast en bindend en bevatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichting van Leverancier. 
        5.2 De vergoeding van de totale kosten van de te leveren Goederen en/of (daarmee samenhangende) Diensten wordt bepaald door een vooraf tussen partijen schriftelijk overeengekomen vast bedrag. 
 
Artikel 6 Levering en acceptatie
        6.1 Leverancier garandeert dat de Goederen en/of de Diensten beantwoorden aan wat is overeengekomen.
        6.2 Niet vooraf schriftelijk overeengekomen (meer)werk is voor rekening en risico van Leverancier.
        6.3 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de gekochte Goederen worden bezorgd en in ontvangst genomen door daartoe bevoegd persoon van Kiremko of het afronden van de Diensten.
        6.4 Tenzij anders overeengekomen wordt de bestelling afgeleverd bij Kiremko, op de voor Kiremko goedkoopste wijze van verzending. Indien de bestelling op een andere locatie wordt afgeleverd, dient Leverancier Kiremko hiervan minimaal 24 uur voor het tijdstip van levering van op de hoogte stellen. Bij verzuim hiervan, zijn herstelkosten volledig voor Leverancier.
        6.5 De Goederen zijn voor risico van Leverancier tot aan het tijdstip van feitelijke bezorging. 
        6.6 Indien een Incoterm overeengekomen wordt, zijn artikel 6.4 en 6.5 niet van toepassing. 
        6.7 Aflevering door Leverancier vindt plaats op de overeengekomen plaats en tijdstip of binnen de overeengekomen termijn. Indien Kiremko geen levertijd heeft bepaald, geldt de door Leverancier aan Kiremko bevestigde levertijd. Indien een levertijd is overschreden, zal Kiremko Leverancier in gebrekestellen en Leverancier een redelijke termijn geven om alsnog te leveren. Levert Leverancier niet binnen deze laatste termijn, dan is Leverancier in verzuim.
        6.8 De vrachtbrief dient bij levering ondertekend te worden door een daartoe bevoegde medewerker van Kiremko. Deze medewerker tekent de geleverde order af op aantal geleverde zaken en geeft op het eerste zicht aanwezige gebreken aan. Binnen 8 werkdagen na levering kan Kiremko Leverancier op de hoogte te stellen dat de geleverde order of enig onderdeel van de geleverde order niet is geleverd conform de opgegeven en overeengekomen specificaties. Kiremko is gerechtigd de gehele dan wel een gedeelte van de order in te trekken. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Leverancier.
        6.9 Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat de aflevering niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk schriftelijk bericht aan Kiremko onder vermelding van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet nakoming vormen.
        6.10 Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet gerechtigd de overeenkomst in delen na te komen.
        6.11 Indien Kiremko Leverancier verzoekt de levering uit te stellen zal Leverancier voor eigen rekening de Goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren voor een maximumperiode van 15 werkdagen.  
        6.12 Onverminderd het recht van Kiremko overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, overleggen partijen indien zich een situatie als bedoeld in lid 8 van dit artikel zich voordoet of, en zo ja, op welke wijze, de gerezen situatie alsnog naar genoegen van Kiremko kan worden geregeld.
        6.13 Kiremko kan nooit worden verplicht tot afname van een bepaald minimum volume of tot afname van Goederen en/of Diensten van Leverancier op exclusieve basis, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
        6.14 Onder uitvoering van de Overeenkomst wordt mede verstaan levering van alle eventueel bijbehorende hulpmiddelen en alle bijbehorende documentatie, tekeningen, kwaliteits-, keurings- en garantiecertificaten.
        6.15 Indien de Leverancier binnen 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf het tijdstip van Levering, niet het bericht heeft ontvangen van Kiremko dat de Goederen en/of Diensten niet zijn geaccepteerd, gelden zij vanaf dat moment als geaccepteerd. 
 
Artikel 7 Facturering en betaling
        7.1 Leverancier is gerechtigd te factureren na levering en acceptatie door Kiremko van de betreffende Goederen en/of Diensten. 
        7.2 De betaling door Kiremko zal binnen 60 dagen na ontvangst van de onbetwiste factuur plaatsvinden tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling zal niet eerder plaatsvinden dan dat de Goederen  en/of Diensten en alle bijbehorende documentatie zoals tekeningen, kwaliteits- en garantiecertificaten zijn ontvangen en goedgekeurd.
        7.3 Iedere factuur bevat de wettelijk voorgeschreven informatie en daarnaast het inkoopnummer van Kiremko zoals opgegeven in de Overeenkomst. 
        7.4 In geval er een redelijk vermoeden bestaat voor Kiremko om aan te nemen dat sprake is van een (dreigende) tekortkoming van de zijde van Leverancier, uit welke hoofde dan ook, of indien Kiremko Leverancier verzoekt om nadere gegevens of informatie aan te leveren, is Kiremko bevoegd de betalingen aan Leverancier op te schorten. 
        7.5 Indien Kiremko, om welke reden ook, overgaat tot opschorting van betaling kan Leverancier over de periode waarover de betaling is opgeschort, geen aanspraak maken op vergoeding van rente of andere vertragingskosten. Deze bepaling vindt geen toepassing indien Kiremko op oneigenlijke gronden over gaat tot opschorting van betaling.
        7.6 De betaling van de factuur zoals bedoeld in 7.2 zal plaatsvinden door overboeking naar een door Leverancier opgegeven bankrekening.
        7.7 Betaling van een factuur houdt geen goedkeuring van het geleverde, noch op geen enkele wijze afstand van enig recht van Kiremko in.
 
Artikel 8 Transport en risico
        8.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere opdracht door Kiremko is verstrekt, door Leverancier als goed leverancier bepaald. 
        8.2 Het vervoer zal standaard plaatsvinden conform Incoterm DAP Montfoort tenzij anders overeengekomen. Leverancier dient zich tegen het vervoersrisico behoorlijk te verzekeren. Goederenoverdracht vindt plaats door het aftekenen van de vrachtbrief door een daartoe bevoegde medewerker van Kiremko.
        8.3 Op verzoek van Kiremko zal Leverancier de Goederen afleveren op een afwijkend adres. Kiremko zal Leverancier informeren over de procedure van in ontvangst name van de Goederen op dit adres.
Artikel 9 Kwaliteit
        9.1 Leverancier garandeert dat de geleverde Goederen en/of Diensten beantwoorden aan de Overeenkomst en dat de Goederen en/of Diensten voldoen aan de voorwaarden die zijn overeengekomen, vrij zijn van tekortkomingen, geschikt zijn voor het door Kiremko gespecifieerde doel en voldoen aan wettelijke eisen en (overige) overheidsvoorschriften alsmede veiligheids- en kwaliteitsnormen zoals deze gelden op het moment van het sluiten en uitvoeren van de Overeenkomst.
        9.2 Indien en zodra Leverancier bekend raakt met een probleem in de kwaliteit van de Goederen en/of Diensten dient hij Kiremko daarover onmiddellijk schriftelijk te informeren en Kiremko te voorzien van alle gegevens, waaronder datum van productie, hoeveelheid en de traceerbaarheid van de Goederen  en/of Diensten en de mogelijke (gezondheids)risico’s die aan de gebrekkige Goederen en/of Diensten kleven. Aanvullend informeert Leverancier Kiremko over de reeds door Leverancier ondernomen acties 
en stelt Leverancier een voorstel met corrigerende acties op.
        9.3 Zolang de gebrekkige Goederen en/of Diensten niet zijn hersteld dan wel vervangen door Leverancier en het gebrek is van wezenlijke aard, is Kiremko gerechtigd de betaling voor deze Goederen en/of Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  
        9.4 Indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs aangenomen moet worden dat leverancier niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan zorgen, heeft Kiremko het recht herstel of vervanging voor rekening van Leverancier zelf uit te voeren of door derden uit te laten voeren.
        9.5 Indien de Goederen, ongeachte de resultaten van enige keuring of controle niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 9.1, blijven alle rechten van Kiremko onverlet van kracht.
        9.6 Kiremko zal Leverancier informeren over de normen waaraan de Goederen dienen te voldoen en de certificering die Leverancier moet hebben.
 
Artikel 10 Garantie
        10.1 Tenzij ander is overeengekomen, is op de Goederen  en afgeleverde Diensten een volledige garantie van minimaal 12 maanden en maximaal 18 maanden van toepassing te rekenen vanaf het moment van aflevering. 
        10.2 De garantietermijn vangt aan op het moment dat de Levering als geaccepteerd geldt, als bepaald in artikel 6.14 van deze Inkoopvoorwaarden. Indien een Gebrek wordt geconstateerd vangt met betrekking tot het gebrekkige Goed de garantietermijn (minimaal 12 maanden tenzij anders overeengekomen) opnieuw aan vanaf het moment dat Leverancier het gebrek heeft hersteld dan wel het Goed heeft vervangen.
        10.3 Alle Gebreken, die zich tijdens de garantietermijn voordoen, zullen kosteloos en na eerste kennisgeving van de zijde van Kiremko volledig door Leverancier worden hersteld binnen een door Kiremko gestelde redelijke termijn. Indien de Gebreken niet binnen de hiervoor bedoelde termijn zijn hersteld dan wel indien uit feiten of omstandigheden moet worden aangenomen dat deze termijn niet wordt gehaald, is Kiremko bevoegd deze werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voor rekening en risico van Leverancier zonder dat Leverancier hierdoor wordt ontslagen van de door hem aangegane garantieverplichtingen.
 
Artikel 11 Keuring
        11.1 Kiremko is altijd gerechtigd Goederen zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren.
        11.2 Op eerste verzoek van Kiremko zal Leverancier toegang verschaffen aan Kiremko of diens vertegenwoordiger tot de plaats waar de productie, bewerking of opslag van de Goederen (of onderdelen daarvan) plaatsvindt of dient plaats te vinden. Leverancier zal zijn medewerking verlenen aan de keuring zonder daarvoor kosten te rekenen.
        11.3 Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Kiremko voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.
        11.4 Ingeval van afkeuring van (een deel van) de geleverde Goederen en/of Diensten, zal Leverancier binnen 5 werkdagen zorg dragen voor herstel of vervanging van (dat deel van) de geleverde Goederen en/of Diensten.
        11.5 Indien Leverancier niet (tijdig) aan de in het vorige lid bedoelde verplichting voldoet, is Kiremko gerechtigd de benodigde Goederen en/of Diensten van een derde af te nemen, dan wel zelf de benodigde maatregelen te nemen of door een derde te laten nemen voor rekening en risico van Leverancier.
        11.6 Indien Leverancier niet binnen 5 werkdagen de afgekeurde geleverde Goederen terughaalt, heeft Kiremko het recht de Goederen aan Leverancier voor diens rekening te retourneren.
        11.7 De keuring van de Goederen door Kiremko houdt geen erkenning in dat de Goederen beantwoorden aan de Overeenkomst.
 
Artikel 12 Geheimhouding
        12.1 Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de door de andere Partij verstrekte 
(bedrijfs-)informatie en gegevens. Partijen zullen noch direct of indirect, op generlei wijze (mondeling, schriftelijk, met gebruik van social media of langs andere (elektronische) middelen of anderszins) informatie, welke hem ter beschikking staat aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover het in het kader van de Overeenkomst is toegestaan dan wel indien de bekendmaking geschiedt op grond van een wettelijke verplichting tot informatieverstrekking dan wel indien de bekendmaking geschiedt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 
        12.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie bewaren met minimaal dezelfde beveiliging als de vertrouwelijke informatie van de Partij zelf wordt bewaard.
        12.3 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie slechts aan hun werknemers of door hen in te zetten (rechts)personen bekend maken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Partijen zullen deze geheimhoudingsverplichting opleggen aan door hen bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde personen.
        12.4 Het is Partijen niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de Overeenkomst alsmede hiermee samenhangend direct of indirect contact te onderhouden met klanten van Partijen.
        12.5 De geheimhoudingsverplichting zal na beëindiging van de Overeenkomst nog voor een periode van twee jaar van kracht blijven, ongeacht de grond van beëindiging. 
        12.6 Het overtreden van de geheimhoudingsverplichting door een Partij en/of door zijn medewerkers en/of door hem ingeschakelde (rechts)personen levert een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op jegens de andere Partij.
 
Artikel 13 Intellectueel eigendom
        13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Leverancier de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door hem gedane aanbieding, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke. In dat geval verleent Leverancier hierbij een niet-exclusief onvoorwaardelijk, overdraagbaar, om-niet en wereldwijd een licentie aan Kiremko om gebruik te maken van de verstrekte aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
        13.2 Indien de door Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of in de precontractuele aanvraag in opdracht van Kiremko verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van het eindresultaat, zullen die rechten, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen, berusten bij Kiremko.
        13.3 Leverancier vrijwaart Kiremko tegen aanspraken van derden inzake een (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden. Leverancier neemt op eerste verzoek van Kiremko de verdediging op zich in iedere procedure die tegen Kiremko mocht worden ingesteld wegens inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. Leverancier vrijwaart Kiremko tevens tegen alle schade en kosten waartoe die in een dergelijke procedure mocht worden veroordeeld. Leverancier zal in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, op zijn kosten alle maatregelen treffen ter voorkoming van stagnatie van Kiremko’s bedrijfsvoering en tot beperking van door Kiremko als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden schade.
 
Artikel 14 Overdracht en indeplaatsstelling
        14.1 Leverancier is ter zake de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet
gerechtigd een ander, geheel noch gedeeltelijk, voor hem in de plaats te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kiremko. 
        14.2 In geval Kiremko toestemming verleent voor het bepaalde in 14.1, heeft hij het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden. 
        14.3 In geval Kiremko toestemming heeft verleend aan Leverancier om een derde in te schakelen voor de uitvoering van diens verplichtingen, kan Kiremko haar toestemming intrekken indien naar het oordeel van Kiremko de derde op enigerlei wijze niet voldoet aan hetgeen van de derde verwacht mag worden of op andere redelijke gronden. In dat geval zal Leverancier aansluitend op de intrekking van de toestemming de verplichtingen zelf uitvoeren dan wel deze aansluitend op de intrekking van de toestemming laten uitvoeren door een andere door Kiremko schriftelijk goedgekeurde derde.
        14.4 In spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na overleg met Leverancier redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is Kiremko bevoegd te verlangen dat Leverancier uitvoering van de Overeenkomst voor zijn rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan (een) door Kiremko aan te wijzen derde(n) uitbesteedt. Een en ander ontslaat Leverancier niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 
 
Artikel 15 Aansprakelijkheid en verzekering
        15.1 Leverancier komt toerekenbaar tekort jegens Kiremko indien de Goederen  en/of Diensten niet voldoen aan de kwalificaties en garanties zoals omschreven in artikel 9, alsmede indien Leverancier bij de uitvoering van de opdracht handelt op een wijze, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en zorgvuldig handelend Leverancier had kunnen en moeten vermijden en nadat hij door Kiremko schriftelijk in gebreke is gesteld om de tekortkoming indien mogelijk binnen een redelijke termijn te herstellen.
        15.2 Indien Kiremko Goederen en/of Diensten afneemt om in te zetten in een van haar projecten en de Goederen en/of Diensten vertonen gebreken, dan zal Kiremko niet aansprakelijk zijn voor kosten voortvloeiend uit dit gebrek zoals, maar niet beperkt tot, schade, letselschade en gevolgschade. 
        15.3 Kiremko is niet aansprakelijk voor de schade, die door de Leverancier, zijn personeel of derden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen veiligheidsgebreken in de zin van productaansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden regelgeving in het algemeen en/of een gebrek bij levering van Goederen en/of Diensten en/of hulpmiddel(en) en/of eventuele installatie en/of montage daarvan, handelen of nalaten van Leverancier, zijn personeel of degenen die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken in het bijzonder, is of wordt geleden.
        15.4 Leverancier vrijwaart Kiremko voor aanspraken van derden waaronder vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in 15.2 en 15.3 en zal op eerste verzoek van Kiremko een schikking treffen met die derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Kiremko - één en ander ter beoordeling door Kiremko - verweren tegen aanspraken als hiervoor bedoeld.
        15.5 Voor de toepassing van artikel 15.4 worden personeel en medewerkers van Kiremko eveneens als derden aangemerkt.
        15.6 Voor de toepassing van artikel 15.4 worden klanten van Kiremko die via Kiremko (een deel van) de geleverde Goederen en/of Diensten hebben ontvangen eveneens als derden aangemerkt. 
        15.7 Leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, genoegzaam verzekeren en verleent Kiremko desgewenst inzage in de hiertoe gesloten verzekeringspolis.
        15.8 Indien Kiremko, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van Kiremko voor uitkering in aanmerking  komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, maar te allen tijde met een maximum van € 5.000,-.
 
Artikel 16 Overmacht
        16.1 Leverancier heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten voor zover nakoming van de Overeenkomst wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door overmacht, zijnde een van de volgende omstandigheden: arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid buiten de macht van Partijen, zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand, opvordering, beslag, embargo, beperkingen op het gebruik van energie, valuta- en exportbeperkingen, epidemieën, natuurrampen, uitzonderlijke natuurverschijnselen, terroristische acties, alsmede gebreken of vertraging in de leveringen door toeleveranciers die het gevolg zijn van één van de genoemde omstandigheden. 
        16.2 Een in artikel 16.1 genoemde omstandigheid, ongeacht of deze zich voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst voordoet, geeft slechts recht tot opschorting indien haar gevolgen op de uitvoering van de Overeenkomst ren tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst niet voorzien konden worden. 
        16.3 De Partij die zich beroept op overmacht dient de andere Partij onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van het optreden en het ophouden van zodanige omstandigheid. Indien een Partij verzuimt deze melding te doen, heeft de andere Partij recht op vergoeding van haar bijkomende kosten die zij had kunnen voorkomen indien zij de bedoelde melding had gekregen. 
        16.4 Indien overmacht de nakoming van de verplichting door de Leverancier verhindert, vergoed deze de door Kiremko gemaakte kosten voor het veiligstellen  en beschermen van de Goederen. 
 
Artikel 17 Beëindiging
        17.1 Kiremko en Leverancier kunnen de Overeenkomst tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen. Leverancier is in die gevallen gehouden de schade voor Kiremko als gevolg van beëindiging te beperken, indien en voor zover dat van hem in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze gevergd mag worden, gelet op onder meer het verhaal voor de daaraan verbonden kosten en de grond voor beëindiging.
        17.2 Indien Leverancier tekortschiet in de nakoming van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst door één of meerdere van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren na te komen, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie, ontbinding, staking of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Leverancier, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Kiremko het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Leverancier. In dat geval is Kiremko tevens gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Kiremko tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Kiremko verder toekomende rechten, waaronder begrepen haar recht op volledige schadevergoeding.
        17.3 Alle vorderingen die Kiremko in deze gevallen op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle zonder korting of verrekening opeisbaar zijn.
 
Artikel 18 Toepasselijk recht
        18.1 Op de met Kiremko gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen ter zake de Overeenkomst inclusief daaruit voortvloeiende overeenkomsten dan wel ter zake van deze Inkoopvoorwaarden, worden in eerst aanleg beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
        18.2 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het Weens Koopverdrag (‘the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)’) niet van toepassing zal zijn tussen partijen.