Privacy statement


Introductie

Wij waarderen de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze website(s) of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze social media en/of kanalen (samen 'Kiremko-pagina's').
Dit privacy statement heeft betrekking op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken tijdens uw interacties met Kiremko-pagina's. Uw interactie met Kiremko kan plaatsvinden via de Kiremko-pagina's, via de aanschaf en het gebruik van onze producten/diensten, via marketingcommunicatie en via onze klantenondersteuning. Het kan hierbij gaan om interacties van bezoekers, klanten, zakelijke klanten, leveranciers en/of zakelijke partners.
Wij hechten oprecht veel belang aan uw privacy. U hebt uw vertrouwen in ons getoond door uw interacties met onze Kiremko-pagina's en wij waarderen dat vertrouwen. Dit betekent dat wij te allen tijde zullen proberen om uw privacy te beschermen.

Verantwoordelijke

Kiremko is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat  Kiremko beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Kiremko is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Telefoon: +31 (0)348 - 47 94 00
E-mail: privacy@kiremko.com
Waardsedijk Oost 28
3417 XJ Montfoort
Nederland

De projectgroep AVG treedt op als ‘Privacy Functionaris’ van Kiremko.
Zij zijn te bereiken via privacy@kiremko.com.

Waarom verwerkt Kiremko persoonsgegevens?

Kiremko gebruikt persoonsgegevens met als doel;

Om u te kunnen aanmelden voor een bezoek aan Kiremko;

 • Om u te kunnen aanmelden voor een bezoek aan Kiremko;
 • Om een overeenkomst te sluiten, een factuur te sturen en voor de financiële verwerking bij Kiremko;
 • Om diensten en producten te verkopen en reclame te sturen;
 • Om uitnodigingen te versturen voor beurzen en evenementen en;
 • Om vragen te beantwoorden en klachten te behandelen.

Om de berichtgeving te kunnen aanpassen aan uw voorkeuren en gedrag en u de beste persoonlijke ervaring te bieden, kunnen we mogelijk alle informatie gekoppeld aan uw accountgegevens en gegevens over uw interacties met Kiremko analyseren en combineren. We gebruiken deze informatie ook om onze doelgroepen te segmenteren en te zien in welke van onze producten en/of diensten gebruikers geïnteresseerd zijn en om het effect van onze marketingactiviteiten te meten.

Kiremko biedt u de mogelijkheid om uw toestemming voor de ontvangst van promotieberichten te allen tijde in te trekken via een link onderaan elk promotiebericht dat u per e-mail van ons ontvangt. Mocht u per post promotieberichten van ons ontvangen en wenst u dit te annuleren, dan kunt u zich hiervoor afmelden door contact op te nemen via bovenstaande contactgegevens.

 

 

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Kiremko?

Kiremko verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Kiremko verwerkt gegevens van u als klant van Kiremko (“klantgegevens”). De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, functienaam, kenteken auto, NAW-gegevens, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede de organisatie waartoe de betrokkene behoort;
 • Gegevens met het oog op het verwerken van bestellingen of opdrachten van klanten;
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of opdracht;
 • Een administratiecode dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder bovengenoemde;
 • Het soort en type toestel dat wordt gebruikt, zoals een computer, laptop, tablet, vaste telefoon, mobiele telefoon of televisie;
 • IP-adres van uw apparaat dat kan verbinden met internet in combinatie met type browser, type device en type systeem.

Deelt Kiremko gegevens met andere organisaties?

Kiremko deelt gegevens alleen met derden wanneer Kiremko op basis van wettelijke bepalingen daartoe verplicht is, daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat Kiremko dit noodzakelijk acht ter bescherming van de eigen rechten.

Hoe lang bewaart Kiremko persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Onze criteria voor het bepalen van onze bewaartermijnen zijn:

 1. de duur van de lopende relatie die we met u hebben voor deelname aan de Kiremko-pagina's;
 2. of we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting; of
 3. of bewaring wenselijk is in het licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke verjaringstermijnen, geschillenprocedures of inspecties door toezichthoudende instanties).
   

Profilering

Profilering (profiling) is het indelen van personen in categorieën (profielen) op basis van hun persoonsgegevens. Op basis van deze profielen kunnen vervolgens (geautomatiseerde) individuele besluiten worden genomen. Kiremko doet alleen via de website KiremkoWerkt.nl aan profilering.

Welke rechten heeft u?

U heeft de volgende rechten:

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens;
 • recht op verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
 • recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: u heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer het voor Kiremko niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om uw gegevens te bewaren om onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat u een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen;
 • recht op overdracht van uw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden van Kiremko;
 • recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens: op uw verzoek beperken we de verwerking van uw persoonsgegevens als u verbetering van uw persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en u toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.

Indien u aanspraak wenst te maken op één van deze rechten, dan kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze projectgroep AVG via bovenstaande contactgegevens.